รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พชรดนัย ดิษสุวรรณ (นินิว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : สี่ทศวรรษ
อีเมล์ : newfundland123@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์ (SRU Shop)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2564,22:30 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.171.162


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล