เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ดาวน์โหลดนโยบาย สพฐ. ปี2560

การดำเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th