fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
ช้อมูลจำนวนนักเรียน  (10  พ.ย.  59)      
   ชาย  หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 195 204 399
มัธยมศึกษาปีที่ 2 171 193 364
มัธยมศึกษาปีที่ 3 147 192 339
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 513 589 1102
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 170 261
มัธยมศึกษาปีที่ 5 96 147 243
มัธยมศึกษาปีที่ 6 84 172 256
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 271 489 760
รวม 784 1078 1862

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนตะโหมด แยกระดับชั้น   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 14 29 43
ม.1/2 23 21 44
ม.1/3 29 16 45
ม.1/4 19 25 44
ม.1/5 28 17 45
ม.1/6 16 28 44
ม.1/7 22 23 45
ม.1/8 26 18 44
ม.1/9 18 27 45
รวม 195 204 399
ม.2/1 11 29 40
ม.2/2 21 22 43
ม.2/3 23 14 37
ม.2/4 22 21 43
ม.2/5 22 13 35
ม.2/6 11 32 43
ม.2/7 20 25 45
ม.2/8 24 13 37
ม.2/9 17 24 41
รวม 171 193 364
ม.3/1 14 27 41
ม.3/2 11 30 41
ม.3/3 20 8 28
ม.3/4 14 26 40
ม.3/5 22 14 36
ม.3/6 15 27 42
ม.3/7 15 27 42
ม.3/8 23 9 32
ม.3/9 13 24 37
รวม 147 192 339
ม.4/1 6 37 43
ม.4/2 18 24 42
ม.4/3 11 32 43
ม.4/4 14 30 44
ม.4/5 15 30 45
ม.4/6 27 17 44
รวม 91 170 261
ม.5/1 8 37 45
ม.5/2 7 33 40
ม.5/3 10 27 37
ม.5/4 20 20 40
ม.5/5 23 17 40
ม.5/6 28 13 41
รวม 96 147 243
ม.6/1 13 27 40
ม.6/2 12 33 45
ม.6/3 16 23 39
ม.6/4 13 34 47
ม.6/5 14 27 41
ม.6/6 16 28 44
รวม 84 172 256
 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat