fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ดาวน์โหลดไฟล์

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

………………………………………….........................................................

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓)  ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

             โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙   เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย   และการศึกษาไทยในอนาคต    ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจุดเน้นของสถานศึกษา ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  โรงเรียนตะโหมดได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น โดยได้รับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียน  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

             ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะโหมด   จึงเห็นชอบในหลักการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตะโหมด จำนวน ๔ มาตรฐาน ที่ปรากฎตามแนบท้ายประกาศโรงเรียนตะโหมด  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สมศักดิ์  ทับธนะ

  (นายสมศักดิ์  ทับธนะ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะโหมด


 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ประกาศโรงเรียนตะโหมด

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

__________________

              โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต และมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งจุดเน้นของสถานศึกษา  ประกอบกับมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับใหม่ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว  โรงเรียนตะโหมดจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                    โรงเรียนตะโหมด  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จำนวน  ๔  มาตรฐาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

                   ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 สมพงศ์  บุญชรัตน์ 

(นายสมพงศ์  บุญชรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด


 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนบท้ายประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

...............................................................................................................................................

               มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๙  มีจำนวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

            ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น

            ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

            ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

            ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

            ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

            ๗) มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา/นันทนาการ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

            ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  คือ ปลอดสารเสพติดและอบายมุข  การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

            ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

            ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

            ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

            ๕) แต่งกายดี กิริยางดงาม

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

      ๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

           ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

      ๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

      ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

      ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

      ๕) การวางแผนและจัดระบบนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง      

      ๖) การวางแผนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
          ได้มาตรฐาน

๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

      ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

      ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพที่นำมาใช้ คือ หลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนคือ ๑. การร่วมกันวางแผน (Planning) ๒. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) ๓. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) ๔. การร่วมกันปรับปรุง (Action)

 

 

 

..........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


ประกาศโรงเรียนตะโหมด

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

_____________

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนตะโหมด จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

          เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตะโหมด มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาในรอบที่สี่  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

 

         ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 

 สมพงศ์  บุญชรัตน์

(นายสมพงศ์  บุญชรัตน์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด

 

 

 

 


 

การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     แนบท้ายประกาศโรงเรียนตะโหมด  เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น

ร้อยละ ๗๕     ระดับดี

ร้อยละ ๘๐   ระดับดี

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ร้อยละ ๗๕     ระดับดี

ร้อยละ ๘๐   ระดับดี

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร้อยละ ๘๐     ระดับดี

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ ๖๕     ระดับพอใช้

ร้อยละ ๗๐     ระดับดี

ร้อยละ ๗๕   ระดับดี

ร้อยละ ๘๐   ระดับดี

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

ร้อยละ ๕๐     ระดับพอใช้

ร้อยละ ๕๓     ระดับพอใช้

ร้อยละ ๕๖     ระดับพอใช้

ร้อยละ ๕๙     ระดับพอใช้

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

๗) มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา/นันทนาการ

ร้อยละ ๘๐     ระดับดี

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

ร้อยละ ๙๐     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๕     ระดับดีเยี่ยม

๕) แต่งกายดี กิริยางดงาม

ร้อยละ ๘๐     ระดับดี

ร้อยละ ๘๕     ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐    ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๑)      การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

    ๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

    ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

    ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๕) การวางแผนและจัดระบบนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๖) การวางแผนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับดี

 

ระดับดี

 

ระดับดีเยี่ยม

 

ระดับดีเยี่ยม

 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพที่นำมาใช้ คือ หลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนคือ ๑. การร่วมกันวางแผน (Planning)

          ๒. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)

          ๓. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking)

          ๔. การร่วมกันปรับปรุง (Action)

 

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การกำหนดค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการพิจารณา เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

 ๔ ระดับ ดังนี้

ปริมาณ/ร้อยละ

ระดับ

คุณภาพ

๐-๔๙

ปรับปรุง

๕๐-๖๙

พอใช้

๗๐-๘๔

ดี

๘๕-๑๐๐

ดีเยี่ยม

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat