กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอรรถพล ชูท้วม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายสนิท สุวรรณขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายเสน่ห์ พรหมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1