กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกัลยาณี อุทัยทัศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางประทีป สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางศศิธร ชนะสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสังวาลย์ ทองปี้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5