ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 ปฏิทินวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
อาคารเรียน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18 ธ.ค. 63 ถึง 21 ธ.ค. 63 เรียนธรรมศึกษา
อาคารเรียน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันสำคัญ วันชาติ ใช้ตารางเรียนวันพุธในวันศุกร์ที่ 4ธ.ค...
ประชาสัมพันธ์ไปยังครูและนักเรียน
- กิจกรรมวันศุกร์ที4 ธ.ค.เนื่องในวันชาตินั้น..ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอให้ใช้ตารางเรียนวันพุธในวันศุกร์ที่ 4ธ.ค.63
(กำหนดจัดกิจกรรมคาบที่1)
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 พ.ย. 63 ถึง 21 พ.ค. 64 ปฎิทินกิจกรรมรร.ตะโหมด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
27 มี.ค. 63 ถึง 13 พ.ค. 63 ปฏิทินวิชาการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
16 พ.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 63 ปฏิทินวิชาการ ปี 61-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์