กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภาวรรณ แก้วทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางอารีย์ ทองเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางเอมอร สุวรรณขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายมู่ห่ำหมัด หีมเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางอรสา ชูรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายจิรวัฒน์ ตุลยนิษกย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวพัชรพร ขุนแทน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอภิญญา สงนุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

MRS.LAGRAMA MARIVEL OCANG
ครูอัตราจ้าง