กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุพร อิสโม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุภัทรา แมนยี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางชอ้อน อภัยจิตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายสุธน ประดับศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายเกรียงไกร หนูนุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายศรัณย์ ยาชะรัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรวิดา ชำนาญราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวพันธุ์นิภา อินทพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางพัชรี ลักษณะคชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสราวุฒิ ลักษณะคชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8