คณะผู้บริหาร

นายโชต รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดวงแข กาวชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810951129
อีเมล์ : daungkae@gmail.com

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0973560804
อีเมล์ : btc2516.1@gmail.com

นางวิไลลักษณ์ เมืองสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0982757993
อีเมล์ : wilai.phart@gmail.com

นางสกุลตา ณ พัทลุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0822646457
อีเมล์ : sakulta024@hotmail.com