คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐกฤษ์ แก้วบริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิเดช เจ๊ะอุบง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร สุวรรณฤกษ์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติยา กะหรีม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิลป์สุภา จ่าม่วง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวี แสงเกื้อหนุน
ตำแหน่ง : ฝ่ายทะเบียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรินลดา รัตนขวัญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิสา สุดราม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล รัตนขวัญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปวัฒธรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรกร ไชยมล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาวดี ศรีพุทธา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายมุขอารยคุปต์ วิภูษิกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรภัทร เด็นเพชรหน้ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายอัฒฐวุฒิ จำนง
ตำแหน่ง : ฝ่ายนักเรียนสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5