กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนรัฐ เกื้อหนุน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมณฑิตา สังขรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางขวัญชนก มาลยภรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายสนั่น อันทเกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นายศรัญยู ทองรุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายนฤเบศ ดำพร้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6