กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.18 MB
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.81 KB
แบบฟอร์มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 doc.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
แบบฟอร์มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 pdf.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.87 KB
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 doc.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 pdf.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.45 KB
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่วนหน้า ค่าพาหะนะ doc.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.6 KB
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่วนหน้า พาหนะ pdf.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.69 KB
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.08 KB
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.42 KB
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.39 KB
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.72 KB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.72 KB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.53 KB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.17 KB
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ในสถานการณ์โควิด19 1/2564 doc. 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.1 KB
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ โควิด 19  1/2564 pdf.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.42 KB
ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.14 KB
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.79 KB
ข้อมูลสถิติการให้บริการการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.01 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.95 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.29 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.34 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.57 KB