กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.08 KB
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.42 KB
คำสั่งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.39 KB
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.72 KB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.72 KB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.53 KB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.17 KB
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ในสถานการณ์โควิด19 1/2564 doc. 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.1 KB
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ โควิด 19  1/2564 pdf.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.42 KB
ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.14 KB
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.79 KB
ข้อมูลสถิติการให้บริการการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.01 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.95 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.29 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.34 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.57 KB