ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ วัตรุจีกฤต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต อุทัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง นกแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพล ยกขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย ชูไฝ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายอารี ณรงค์ราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ มณีนิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายจบ แก้วทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ บุญชรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายโชต รัตนประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน