สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียน
  • คติพจน์                                ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก)
  • ปรัชญา                                การศึกษาแก้ปัญหาสังคม
  • คำขวัญ                                ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
  • สีประจำโรงเรียน           คือ สีเทา – เหลือง
                                        -  สีเทา หมายถึง ความเข้มแข็ง , มันสมอง
                                        -  สีเหลือง หมายถึง ความเฉลียวฉลาด , ความแจ่มใส
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน          พระพุทธรุ่งโรจน์
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน                 ต้นขรี
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน                ดอกเหลืองปรีดียาธร

 
 
 
 
 
 

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตะโหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 อักษรย่อ ต.ม. ล้อมด้วยก้านขรี 2 ข้าง อยู่บนหนังสือ ความหมาย โรงเรียนตะโหมด (ต.ม.) ภายใต้แสงสว่าง (รัศมี)  บ่งบอกถึงความสว่างไสว เจริญรุ่งเรือง ซึ่งล้อมด้วยความฉลาดและหลักแหลม โดยมีปัญญา (หนังสือ) เป็นเครื่องชี้ทาง