พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 
พันธกิจ
          ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
          ๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. พัฒนาเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
          ๔. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
          ๕. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
         ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๗C)
         ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์และมีความเป็นไทย ดำรงชีวิตในสังคมได้
              อย่างมีความสุข
         ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้
              ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
              ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
         ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
         ๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของสังคม
 
กลยุทธ์
๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
๒. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๔. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ