ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ
 
   โรงเรียนตะโหมด    เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ตั้งขึ้นมาตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2519  โดยคณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง และที่ดินจำนวนเนื้อที่ 44 ไร่ เปิดทำการสอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 105 คน โดยมีนายสวัสดิ์   วัตรุจีกฤต  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -  6 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (่ช่วงชั้นที่ 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ระดับชั้นละ 9 ห้องเรียน รวม  ๒๘ ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) แผนการเรียนคณิต-วิทย์-อังกฤษ  แผนการเรียนคอมฯ-คณิต-อังกฤษ   แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม และแผนการเรียนทั่วไป (เลือกรายวิชาเพิ่มเติม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (่ช่วงชั้นที่ 4) ชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม ๑๘ ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป รวมทั้งหมด  ๔๖  ห้องเรียน
ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ –ม.๓)  จำนวน  ๑,๐๖๔  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)  จำนวน  ๖๔๑ คน  รวมทั้งหมด  ๑,๗๐๕  คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓)
   
 ที่ตั้ง

 
โรงเรียนตะโหมด (อังกฤษ: Tamode School) (อักษรย่อ: ต.ม. TM)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดพัทลุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 578 หมู่ 1 ถนนสมพรอุทิศ ตำบลแม่ขรี   อำเภอตะโหมด   จังหวัดพัทลุง   93160