กิจกรรมแนะแนว

นางสาวพรเพ็ญ นกทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุธาสินี ทองแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวสุนิษา รัตนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4