วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนตะโหมดเป็นโรงเรียนชั้นนำที่ทันสมัย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
คำอธิบาย
๑. โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  หมายถึง  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นนำในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับเดียว ในด้านต่อไปนี้
๑.๑  การประกันคุณภาพภายใน
          ๑.๒  ICT ทันสมัย
          ๑.๓  ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก
          ๑.๔  แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ อาคารสถานที่ สื่อพร้อม
๒. คุณภาพผู้เรียน  หมายถึง ผลของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในด้านต่อไปนี้
          ๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
- O-NET ม.๓ ม.๖ สูง
                   - PISSA เกิน ๕๐๐
                   -  นักเรียนชั้น ม.๓ ศึกษาต่อ  ชั้น ม.๖ เข้ามหาวิทยาลัย
          ๒.๒ ความสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
                   - ผลสำเร็จของนักเรียน
          ๒.๓ ทักษะสำคัญของนักเรียนในศตวรรษ ๒๑
                   - ICT เพื่อการเรียนรู้
                   -  ทักษะการสื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา
                   -  ทักษะการคิด
          ๒.๔  นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพ ค้นพบความถนัดของตนเอง
 
 
 
๓. ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข หมายถึง การเป็นคนมีความสุข เป็นคนดี และเป็นคนเก่ ง โดยพิจารณาจาก การมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนดีของสถานศึกษา ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ เพิ่มทักษะในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้   ในด้านต่อไปนี้
          ๓.๑  คุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
          ๓.๒  ทักษะชีวิต
๔. ความเป็นไทย  หมายถึง   รักขนบธรรมเนียม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ไหว้สวย การแต่งกาย และรักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในด้านต่อไปนี้
๔.๑  เอกลักษณ์ไทย การแต่งกาย การไหว้ ศิลปวัฒนธรรมไทย  ฯลฯ
          ๔.๒  ความเป็นพัทลุง
๕. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           หมายถึง  นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน   ในด้านต่อไปนี้
๕.๑  ความพอประมาณ
          ๕.๒  ความมีเหตุผล
          ๕.๓  ภูมิคุ้มกัน
 
อัตลักษณ์
          “แต่งกายดี กิริยางดงาม”
คำอธิบาย
          ๑.  แต่งกายดี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
               ๑.๑ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
               ๑.๒ แต่งกายถูกต้องตามสุขลักษณะ
               ๑.๓ แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ
          ๒.  กิริยางดงาม  หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
               ๒.๑ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
               ๒.๒ มีมารยาทนอบน้อม
           
เอกลักษณ์      
          “ศูนย์กลางการบริการของชุมชน”
 
พันธกิจ
          ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
          ๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. พัฒนาเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
          ๔. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
          ๕. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
         ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๗C)
         ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์และมีความเป็นไทย ดำรงชีวิตในสังคมได้
              อย่างมีความสุข
         ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้
              ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
              ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
         ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
         ๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของสังคม
 
กลยุทธ์
๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
๒. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๔. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ