กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางเพ็ญแข ชูสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางกันธมล เพชรคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางกัลยา บุญรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางพรทิพย์ อินทรชุมนุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวทิพวรรณ ยกรัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเอกอนันต์ มงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอุไรวรรณ อ้นประวัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุุชาดา ด้วงช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกศสุภางค์ คีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4