ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>รายชื่อนักเรียน รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่1/66 45
ปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.29 KB 70
>ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค..66) 647
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.94 KB 53
คำสั่งรับนักเรียน 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 127
ปฏิทินวิชาการภาค 2-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.87 KB 87
รายชื่อนักเรียนลดเวลาเรียน 2/2565 สำหรับครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.28 KB 62
รายชื่อนักเรียนลดเวลาเรียน 2/2565 สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337 KB 37
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน 2/2565 ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.39 KB 22
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน 2/2565 ไฟล์ doc Word Document ขนาดไฟล์ 107.03 KB 37
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่น ต.ม.” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.8 KB 66
เอกสารการฝึกซ้อมงานศิลปหัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.65 KB 40
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินคัดกรองการอ่านเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.36 KB 90
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 569
ขออนุญาตฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 76
คู่มือวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 147
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่2/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.98 KB 200
>รายชื่อนักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2/65 73
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 377
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.97 KB 233
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.66 KB 89
>ข้อมูลนักเรียนเรียนซำ้ ภาคเรียนที่1 ปี65 120
ผลการประเมิน สมศ. รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.51 KB 92
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 131
คู่มือวืชาการภาคเรียนที่ 1 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 310
>กิจกรรมชุมนุม 204
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.93 KB 167
รายชื่อนักเรียน แบ่งตามรายการกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.06 KB 288
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี65...มิถุนายน .65 1747
คำสั่ง นศ.ฝึกประสบการณ์ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.57 KB 218
คำสั่งคาบสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.19 KB 348
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 027 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.84 KB 291
>คู่มือปฏิบัติงานวิชา ภาค2.64 275
ประกาศอัตราส่วนคะแนนและการออกข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 246
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.97 KB 231
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 290/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 216
ข้อมูลการติดต่อนักเรียนรายบุคคล (ลงทะเบียน64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.8 KB 260
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.67 KB 230
>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2564 357
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2564 833
แบบฟอร์ม ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.33 KB 2469
แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 35.29 KB 2569
>คู่มือวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 6057
>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 44359
>ตารางเรียน สลับวันเว้นวัน (ตารางเรียน คู่คี่) ตารางปกติ ชดเชย 48970
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 64 (ข้อมูล ณวันที่ 26 มิ.ย.64) 50388
>ดาวน์โหลดตารางครู ภาคเรียน1ปี64 48664
>อีเมลนักเรียนสำหรับใช้เรียนออนไลน์ (ทุกชั้น) 48631
คู่มือการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48263
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคะแนนก่อนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 12.97 KB 48416
ดาวน์โหลด ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.08 KB 48453
>แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 48669
>ตารางครู 1/63 (On-site) 48602
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 48292
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 48375
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.3 48579
รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 693.2 KB 49203
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมในเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 48240
ปฏิทินวิชาการ 59-61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48495
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปี 63 48584
ปฏิทินวิชาการ ปี 61-62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.73 KB 48478
คำสั้งโรงเรียนตะโหมดที่ 119/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48391
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศโรงเรียนตะโหมดเรื่อง การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPAส าหรับข้าราชการครูโรงเรียนตะโหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.46 KB 35
>แบบประเมินการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง พนักงาน ครูอัตราจ้าง 42
>ปฎิทินเลื่อนเงินเดิอนแบบรายงานและแบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 196
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 329.5 KB 33
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนตะโหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.54 KB 11
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 12
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้ ก.พ.๗และ ก.ค.ศ.๑๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.45 KB 14
>แบบคำขอลาออกจากราชการของข้าราชการครู 15
>เอกสารและแนวปฏิบัติการขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ ปีงบประมาณ 2566 45
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(PA) และแบบประเมินผลการปฏิบ้ติงาน ครูและครูอัตราจ้าง รอบที่ 2 (เมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565 321
คำสั่งโรงเรียนตะโหมดที่ ๐๖๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.32 KB 225
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.36 KB 74
>แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ7 48
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร ลูกจ้าง ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 442
>รายงานผลการรับรางวัลของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 129
ข้อมูลสถิติครูและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.29 KB 129
>แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) และแบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2)สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 442
>แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ครูจ้าง วิทยากรอิสลาม ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 2951
>การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9692
>การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 36373
>คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๘๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 38349
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.37 KB 44221
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.19 KB 44251
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.03 KB 44213
แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 44218
แบบขอใช้วุฒิปรับปรุงตำแหน่งและหรือปรับอัตรำเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.27 KB 44197
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.68 KB 44218
>รวมแบบแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564(ไฟล์word) 45366
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48271
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48260
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48316
>เอกสารสำหรับประเมินเลือนเงินเดือนครูครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48400
>เอกสาร ประเมินประสิทธิการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.63) 48305
กลุ่มกิจการฯ
>รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 13
>คำสั่ง ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 6
>คำสั่ง ปรับพื้นฐาน ม.1 ปี66 2
>คำสั่งติดตามนักเรียนตกหล่น และออกกลางคัน 1
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 13
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.37 KB 12
คำสั่ง MOE Safety Center โรงเรียนตะโหมด 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.9 KB 7
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 2.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.73 KB 18
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 2.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.37 KB 21
คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 28
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 doc Word Document ขนาดไฟล์ 248 KB 24
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 26
เล่มบันทึกห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.89 KB 10
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน ส่วนหน้า และค่าพาหนะ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.69 KB 39
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน ส่วนหน้า และค่าพาหนะ doc. Word Document ขนาดไฟล์ 27.6 KB 42
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 29
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 39
แบบบันทึกภาพถ่ายที่พักนักเรียน 2.65 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.87 KB 21
แบบบันทึกภาพถ่ายที่พักนักเรียน 2.65 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 43
แบบฟอร์มเยียมบ้านนักเรียน 2.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.81 KB 30
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 58
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.08 KB 66
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.42 KB 75
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 90
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.21 KB 59
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 84
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.61 KB 58
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 114
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.44 KB 87
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.72 KB 126
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.87 KB 125
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.17 KB 130
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.34 KB 137
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.57 KB 121
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ doc. Word Document ขนาดไฟล์ 258.5 KB 135
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.29 KB 119
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.42 KB 44398
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 65.1 KB 44969
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 48273
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.58 KB 48645
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 19
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 191
แผนปฏิบัติการประจำปี 65 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 275
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4 ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.21 KB 138
คำสั่งฯค่าอุปกรณ์ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.92 KB 128
>หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียน ที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 142
ประกาศ เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.74 KB 127
>แผนปฏิบัติการปี 64 48420
แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 164.72 KB 48472
แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48362
แบบฟอร์มการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48245
>แผนปฏิบัติการปี 63 48486
อื่นๆ
คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน-ม.1-และ-ม.4-ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.22 KB 44