ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
เอกสารการฝึกซ้อมงานศิลปหัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.65 KB 9
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.57 KB 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินคัดกรองการอ่านเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.36 KB 28
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 249
ขออนุญาตฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 59
คู่มือวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 81
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่2/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.98 KB 143
>รายชื่อนักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2/65 53
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2/2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.39 KB 19
รายชื่อนักเรียนตามกิจกรรมลดเวลาเรียน 2/2565 แจ้งครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.16 KB 47
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 317
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.97 KB 165
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.66 KB 50
>ข้อมูลนักเรียนเรียนซำ้ ภาคเรียนที่1 ปี65 100
ผลการประเมิน สมศ. รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.51 KB 79
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 118
คู่มือวืชาการภาคเรียนที่ 1 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 292
>กิจกรรมชุมนุม 139
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.93 KB 132
รายชื่อนักเรียน แบ่งตามรายการกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.06 KB 273
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี65...มิถุนายน .65 1732
คำสั่ง นศ.ฝึกประสบการณ์ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.57 KB 188
คำสั่งคาบสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.19 KB 319
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 027 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.84 KB 275
>คู่มือปฏิบัติงานวิชา ภาค2.64 262
ประกาศอัตราส่วนคะแนนและการออกข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 237
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.97 KB 219
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 290/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 189
ข้อมูลการติดต่อนักเรียนรายบุคคล (ลงทะเบียน64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.8 KB 236
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.67 KB 223
>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2564 332
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2564 815
แบบฟอร์ม ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.33 KB 2454
แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 35.29 KB 2555
>คู่มือวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 6046
>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 44353
>ตารางเรียน สลับวันเว้นวัน (ตารางเรียน คู่คี่) ตารางปกติ ชดเชย 48946
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 64 (ข้อมูล ณวันที่ 26 มิ.ย.64) 50377
>ดาวน์โหลดตารางครู ภาคเรียน1ปี64 48657
>อีเมลนักเรียนสำหรับใช้เรียนออนไลน์ (ทุกชั้น) 48608
คู่มือการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48240
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคะแนนก่อนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 12.97 KB 48389
ดาวน์โหลด ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.08 KB 48436
>แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 48641
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 48586
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 63 48584
ตารางเรียนม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.02 KB 48380
ตารางเรียนม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.05 KB 48330
ตารางเรียนม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.11 KB 48615
ตารางเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.51 KB 48515
ตารางเรียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48507
ตารางเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.8 KB 48490
>รายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.63 48299
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.ุ63 48358
>ตารางครู 1/63 (On-site) 48594
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 48268
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 48368
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.3 48573
รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 693.2 KB 49192
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมในเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 48227
ปฏิทินวิชาการ 59-61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48471
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปี 63 48577
ปฏิทินวิชาการ ปี 61-62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.73 KB 48472
คำสั้งโรงเรียนตะโหมดที่ 119/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48380
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 329.5 KB 4
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนตะโหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.54 KB 4
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 4
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้ ก.พ.๗และ ก.ค.ศ.๑๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.45 KB 7
>แบบคำขอลาออกจากราชการของข้าราชการครู 8
>เอกสารและแนวปฏิบัติการขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ ปีงบประมาณ 2566 23
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(PA) และแบบประเมินผลการปฏิบ้ติงาน ครูและครูอัตราจ้าง รอบที่ 2 (เมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565 280
คำสั่งโรงเรียนตะโหมดที่ ๐๖๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.32 KB 163
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.36 KB 45
>แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ7 42
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร ลูกจ้าง ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 427
>รายงานผลการรับรางวัลของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 123
ข้อมูลสถิติครูและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.29 KB 115
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนตะโหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.47 KB 165
>แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) และแบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2)สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 397
>แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ครูจ้าง วิทยากรอิสลาม ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 2928
>การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9682
>การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 36366
>คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๘๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 38325
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.37 KB 44213
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.19 KB 44224
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.03 KB 44198
แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 44195
แบบขอใช้วุฒิปรับปรุงตำแหน่งและหรือปรับอัตรำเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.27 KB 44191
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.68 KB 44206
>รวมแบบแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564(ไฟล์word) 45343
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48249
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48235
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48308
>เอกสารสำหรับประเมินเลือนเงินเดือนครูครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48392
>เอกสาร ประเมินประสิทธิการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.63) 48297
กลุ่มกิจการฯ
เล่มบันทึกห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.89 KB 2
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน ส่วนหน้า และค่าพาหนะ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.69 KB 14
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน ส่วนหน้า และค่าพาหนะ doc. Word Document ขนาดไฟล์ 27.6 KB 20
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 20
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 31
แบบบันทึกภาพถ่ายที่พักนักเรียน 2.65 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.87 KB 10
แบบบันทึกภาพถ่ายที่พักนักเรียน 2.65 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 18
แบบฟอร์มเยียมบ้านนักเรียน 2.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.81 KB 21
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 13
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.08 KB 52
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.42 KB 63
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 83
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.21 KB 52
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 77
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.61 KB 50
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 91
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.44 KB 64
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.72 KB 100
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.87 KB 115
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.17 KB 104
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.34 KB 114
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.57 KB 114
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ doc. Word Document ขนาดไฟล์ 258.5 KB 112
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.29 KB 112
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.42 KB 44392
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 65.1 KB 44963
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 48267
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.58 KB 48636
กลุ่มบริหารงบประมาณ
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 27
แผนปฏิบัติการประจำปี 65 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 216
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4 ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.21 KB 89
คำสั่งฯค่าอุปกรณ์ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.92 KB 99
>หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียน ที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 117
ประกาศ เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.74 KB 120
>แผนปฏิบัติการปี 64 48389
แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 164.72 KB 48436
แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48337
แบบฟอร์มการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48236
>แผนปฏิบัติการปี 63 48476