ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>ข้อมูลนักเรียนเรียนซำ้ ภาคเรียนที่1 ปี65 15
ผลการประเมิน สมศ. รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.51 KB 57
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 86
คู่มือวืชาการภาคเรียนที่ 1 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 229
>กิจกรรมชุมนุม 112
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.93 KB 115
รายชื่อนักเรียน แบ่งตามรายการกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.06 KB 248
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี65...มิถุนายน .65 1518
คำสั่ง นศ.ฝึกประสบการณ์ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.57 KB 170
คำสั่งคาบสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.19 KB 292
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 027 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.84 KB 258
>คู่มือปฏิบัติงานวิชา ภาค2.64 249
ประกาศอัตราส่วนคะแนนและการออกข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 229
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.97 KB 215
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 290/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 184
ข้อมูลการติดต่อนักเรียนรายบุคคล (ลงทะเบียน64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.8 KB 228
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.67 KB 213
>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2564 325
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2564 792
แบบฟอร์ม ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.33 KB 2439
แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 35.29 KB 2525
>คู่มือวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 6036
>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 44351
>ตารางเรียน สลับวันเว้นวัน (ตารางเรียน คู่คี่) ตารางปกติ ชดเชย 48942
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 64 (ข้อมูล ณวันที่ 26 มิ.ย.64) 50359
>ดาวน์โหลดตารางครู ภาคเรียน1ปี64 48650
>อีเมลนักเรียนสำหรับใช้เรียนออนไลน์ (ทุกชั้น) 48603
คู่มือการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48236
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคะแนนก่อนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 12.97 KB 48383
ดาวน์โหลด ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.08 KB 48425
>แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 48628
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 48582
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 63 48577
ตารางเรียนม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.02 KB 48373
ตารางเรียนม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.05 KB 48324
ตารางเรียนม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.11 KB 48605
ตารางเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.51 KB 48510
ตารางเรียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48502
ตารางเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.8 KB 48486
>รายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.63 48296
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.ุ63 48349
>ตารางครู 1/63 (On-site) 48587
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 48265
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 48365
>เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.3 48571
รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 693.2 KB 49190
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมในเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 48223
ปฏิทินวิชาการ 59-61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48467
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปี 63 48570
ปฏิทินวิชาการ ปี 61-62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.73 KB 48466
คำสั้งโรงเรียนตะโหมดที่ 119/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48378
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(PA) และแบบประเมินผลการปฏิบ้ติงาน ครูและครูอัตราจ้าง รอบที่ 2 (เมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565 190
คำสั่งโรงเรียนตะโหมดที่ ๐๖๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.32 KB 80
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.21 KB 112
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.36 KB 38
>แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ7 38
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร ลูกจ้าง ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 415
>รายงานผลการรับรางวัลของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 120
รายชื่อและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.22 KB 213
ข้อมูลสถิติครูและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.29 KB 107
>แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) และแบบประเมินผลการพัฒนางาน (PA2)สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 339
>แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ครูจ้าง วิทยากรอิสลาม ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 2924
>การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9679
>การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 36364
>คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๘๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 38319
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.37 KB 44208
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.19 KB 44216
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.03 KB 44191
แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 44193
แบบขอใช้วุฒิปรับปรุงตำแหน่งและหรือปรับอัตรำเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.27 KB 44188
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.68 KB 44200
>รวมแบบแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564(ไฟล์word) 45335
>รายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ปีการศึกษา 2564 48558
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48247
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48233
>เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48305
>เอกสารสำหรับประเมินเลือนเงินเดือนครูครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48388
>เอกสาร ประเมินประสิทธิการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.63) 48295
กลุ่มกิจการฯ
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.08 KB 42
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.42 KB 58
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 78
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.21 KB 50
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 71
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.61 KB 47
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 87
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.44 KB 60
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.72 KB 97
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.87 KB 111
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.17 KB 101
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.34 KB 111
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.57 KB 111
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ doc. Word Document ขนาดไฟล์ 258.5 KB 109
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.29 KB 109
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.42 KB 44389
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 65.1 KB 44960
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 48264
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.58 KB 48633
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี 65 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 154
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4 ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.21 KB 73
คำสั่งฯค่าอุปกรณ์ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.92 KB 95
>หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียน ที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 112
ประกาศ เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.74 KB 117
>แผนปฏิบัติการปี 64 48378
แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 164.72 KB 48416
แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48325
แบบฟอร์มการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48220
>แผนปฏิบัติการปี 63 48470
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนตะโหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.47 KB 158