ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคะแนนก่อนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 12.97 KB 25002
ดาวน์โหลด ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.08 KB 27656
แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 27593
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 40472
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 63 45441
ตารางเรียนม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.02 KB 60171
ตารางเรียนม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.05 KB 60179
ตารางเรียนม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.11 KB 60190
ตารางเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.51 KB 60243
ตารางเรียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92 KB 60218
ตารางเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.8 KB 60201
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.63 60157
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.ุ63 60342
ตารางครู 1/63 (On-site) 93789
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 100843
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 93693
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.3 93695
รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 693.2 KB 93676
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมในเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 93749
ปฏิทินวิชาการ 59-61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.5 KB 93686
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปี 63 94617
ปฏิทินวิชาการ ปี 61-62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.73 KB 93678
คำสั้งโรงเรียนตะโหมดที่ 119/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 93712
กลุ่มกิจการฯ
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 93769
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.58 KB 93737
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปี 64 20712
แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 164.72 KB 93516
แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 93633
แบบฟอร์มการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 93616
แผนปฏิบัติการปี 63 93699
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสาร ประเมินประสิทธิการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.63) 93802