ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจัาง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 673) 24 พ.ค. 63
คู่มือจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับให้ผู้ปกครองทราบแนวการเรียน..จัดทำโดยร.ร.กลุ่มสหวิทยาเขตที่6 (อ่าน 144) 17 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ (อ่าน 288) 15 พ.ค. 63
แจ้งช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา (อ่าน 178) 15 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แ (อ่าน 644) 15 พ.ค. 63
แจ้งตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยโุ ทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปูถมั ภ์ ภาคเรียนที่1 (อ่าน 888) 12 พ.ค. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 342) 01 พ.ค. 63
แจ้งข้อมูลการยืนยันวันสมัครเข้าเรียน ม.4 สำหรับผู้ที่ได้ความประสงค์เข้าเรียนไว้แล้ว (อ่าน 1402) 28 เม.ย. 63
แจ้งข้อมูลการยืนยันวันสมัคร (ม.1) สำหรับผู้ที่ได้ความประสงค์เข้าเรียนไว้แล้ว (อ่าน 2036) 28 เม.ย. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 2415) 28 เม.ย. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 7) 12 เม.ย. 63
แจ้งนักเรียน ม.6 ที่มีความจะประสงค์รับหลักฐานการศึกษา (รอบที่ 1) (อ่าน 11) 08 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (สำหรับ ม.3 และ ม.6) (อ่าน 716) 08 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (TOPTEN) ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 375) 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา รอบที่ 1 (อ่าน 0) 30 มี.ค. 63
โรงเรียนตะโหมดชี้แจงเรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1069) 29 มี.ค. 63
ข่าวสารจาก ห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 325) 27 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 333) 27 มี.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 345) 27 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 0) 27 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (อ่าน 0) 27 มี.ค. 63