ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning community)โรงเรียนตะโหมด ปี การศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,05:38  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนคีของนักเรียนโดยใช้ PEOPL.ES MODEL โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563-2564
ชื่ออาจารย์ : นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,05:37  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..